پرسنل ما

موفقیت مستمر ما به کیفیت عملکرد نیروهای انسانی ما بستگی دارد. ما به دنبال جذب و تقدیر از نیروهایی هستیم که ارزش های همسانی را با ما دارند، کسانی که از روحیه کار آفرینی برخوردار هستند و توانایی کار به صورت مستقل به عنوان یک جز از یک تیم در جهت تحقق اهداف شرکت را دارند.

اینگونه از نیروها گرایش زیادی به ایجاد خلاقیت در یک سیستم جدید و موثر را دارند. یکی از باورهای اصلی ما آن است که افرادی که در رستا ایمن دارو فعالیت می کنند غرور ورضایت کامل از عملکردشان داشته باشند.

ما باور داریم که موفقیت فقط دررسیدن به دست آوردها نیست بلکه چگونگی رسیدن به اهداف نیز حائز اهمیت است. ما می خواهیم همکاران ما بتوانند تصویر بزرگتری را متصور شود و ماورای زمینه تخصص خودشان نیز فعالیت کنند.

در این ضمن، ما به افرادی نیاز داریم که بتوانند دانش خود را به اشتراک بگذارند و بتوانند به سختی برای تولید محصولا ت حیاتی در قالب تیمی تلاش کنند و مهمتر از همه اینکه متعهد به ارائه راه حل های سلامت محور بوده تا در ارائه داروهای مقرون به صرفه به افراد نیازمند سهیم باشند.