سیاست ها ، دستورالعمل اخلاقی و استانداردها

رستا ایمن دارو مطابق با سیاستها و دستورالعمل های استاندارد و اخلاقی بوسیله مدیران و کارمندانش اداره می شود. هدف ارتقا صداقت و رعایت اصول اخلاقی کلیه افراد استخدام شده و همکار با شرکت بوده و رستا ایمن دارو از کلیه افراد تحت استخدام خود انتظار صداقت و رعایت اصول اخلاقی را دارد. تطابق با سیاست ها، اصول اخلاقی و استانداردها شرط استخدام در رستا ایمن دارو است.

زمینه فعالیت رستا ایمن دارو مشمول مقررات دولتی گسترده ای می شود. این مسئولیت کارمندان است که با قوانین ومقررات مرتبط با وظایف و مسئولیت هایشان آشنا باشند و مطابق با آن عمل کنند.