استراتژی ما
ما به مدل کاری دوجانبه بر اساس همکاری با شرکای قوی باور داریم. استراتژی توسعه نیز موجب رونق همکاری های دوجانبه شده و امکان به اشتراک گذاشتن اطلاعات و جذب مهارت متخصصین حرفه ای شرکت طرف قرارداد جهت کنترل هزینه ها، ارائه تعداد بیشتری از محصولات و رفع نیاز داروهای مورد نیاز بازار را فراهم می آورد. استراتژی که طی سال های اخیر در پیش گرفته شده این شرکت را در موقعیت متخصص ترین شرکت های دارویی قرار داده است.