ضد انعقاد
  • آپو وارفارین
  • دسته دارویی: ضد انعقاد (مشتق کومارین)
  • نام وشکل دارویی: Warfarin 5 mg Tablet
  • آپو کلوپیدوگرل
  • دسته دارویی: ضدترومبوز، مهار کننده تجمع پلاکت ها
  • نام وشکل دارویی: Clopidogrel 75 mg tablet
  • آپو وارفارین
  • دسته دارویی: ضد انعقاد (مشتق کومارین)
  • نام وشکل دارویی: Warfarin 1 mg Tablet