ضد دیابت
  • آپو متفورمین
  • دسته دارویی: پائین آورنده قند خون (از مشتقات بی گوانید)
  • نام وشکل دارویی: Metformin 500 mg Tablet
  • آپوگلیبوراید
  • دسته دارویي: مشتقات سولفونيل اوره ضدديابت
  • نام وشکل دارویی: Glyburide 5 mg Scored Tablet