ضد عفونت
  • آپو کلیندامایسین
  • آنتی بیوتیک لینکوز آمیدی باکتریواستاتیک آنتی آندروژن غیر استروئینی
  • نام وشکل دارویی: Clindamycin 150 mg Capsule