ضد پوکی استخوان
  • آپو کلسی تونین
  • دسته دارویی: مهار کننده تحلیل استخوان
  • نام وشکل دارویی: Calcitonin Nasal Spray
  • آپوآلندرونات
  • دسته دارویي: آمينوبي سفسفونات، مهارکننده استئوکلاست، ضد استئوپوروز
  • نام وشکل دارویی: Alendronate 70 mg Tablet