قلبي عروقي
 • آپو کارودیلول
 • دسته دارویی: ضد فشار خون، بتا بلاکر غیر اختصاصی با فعالیت آلفا بلاکری، درمان کمکی نارسایی احتقانی قلب
 • نام وشکل دارویی: Carvedilol 12.5 mg Tablet
 • آپو کارودیلول
 • دسته دارویی: ضد فشار خون، بتا بلاکر غیر اختصاصی با فعالیت آلفا بلاکری، درمان کمکی نارسایی احتقانی قلب
 • نام وشکل دارویی: Carvedilol 25 mg Tablet
 • آپو پنتوکسیفیلین
 • دسته دارویی: عامل کاهنده ویسکوزیته خون
 • نام وشکل دارویی: Pentoxifylline 400 mg SR Tablet
 • آپو سوتالول
 • دسته دارویی: ضد آریتمی قلبی (بتا بلاکر)
 • نام وشکل دارویی: Sotalol 80 mg Tablet
 • آپوهیدرالازین
 • دسته دارویي: ضد فشار خون، گشاد کننده عروق، وازودیلاتور در درمان نارسایی احتقانی قلب
 • نام وشکل دارویی: Hydralazin 10 mg Tablet
 • آپوهیدرالازین
 • دسته دارویي: ضد فشار خون، گشاد کننده عروق، وازودیلاتور در درمان نارسایی احتقانی قلب
 • نام وشکل دارویی: Hydralazin 25 mg Tablet
 • آپوهیدرالازین
 • دسته دارویي: ضد فشار خون، گشاد کننده عروق، وازودیلاتور در درمان نارسایی احتقانی قلب
 • نام وشکل دارویی: Hydralazin 50 mg Tablet
 • آپوترازوسین
 • دسته دارویي: ضد فشار خون آلفا یک بلاکر
 • نام وشکل دارویی: Terazosin 2 mg Tablet
 • آپوترازوسین
 • دسته دارویي: ضد فشار خون آلفا یک بلاکر
 • نام وشکل دارویی: Terazosin 5 mg Tablet
 • آپوليزينوپريل
 • دسته دارویي: مهارکننده آنزيم تبديل کننده آنژيوتانسين (ACE) ، کاهنده فشارخون ، وازوديلاتور در نارسا ىي احتقانى قلب
 • نام وشکل دارویی: Lisinopril/Hydrochlorotiazide 20 mg Tablet