دارو های CNS
 • آپوآلپرازولام
 • دسته دارویی: بنزودیازپین (ضد اضطراب)
 • نام وشکل دارویی: Alprazolam 0.5 mg Tablet
 • APO - DOXEPIN
 • دسته دارویی: ضد افسردگی سه حلقه ای
 • نام وشکل دارویی: Doxepin 10 mg Capsule
 • APO - DOXEPIN
 • دسته دارویی: ضد افسردگی سه حلقه ای
 • نام وشکل دارویی: Doxepin 25 mg Capsule
 • آپو گاباپنتین
 • دسته دارویی: ضد صرع
 • نام وشکل دارویی: Gabapentin 100 mg Capsule
 • آپو نیترازپام
 • دسته دارویی: بنزودیازپین
 • نام وشکل دارویی: Nitrazepam 5 mg Tablet
 • آپو گاباپنتین
 • دسته دارویی: ضد صرع
 • نام وشکل دارویی: Gabapentin 300 mg Capsule
 • آپومکلوبماید
 • دسته دارویی: مهارکننده انتخابى و برگشت پذير MAO تيپ A ،ضدافسردگى
 • نام وشکل دارویی: Moclobemide 150 mg Scored Film Coated Tablet