داروهای مربوط به چشم
  • آپوبریمونیدین
  • دسته دارویي: آگونيست گيرنده آلفا- 2 آدرنرژيک ميوتيک، ضد گلوکوم
  • نام وشکل دارویی: Brimonidine eye drop solution