داروهای تنفسی
  • آپوبکلومتازون
  • دسته دارویی: ضد التهاب کورتیکواستروئیدی
  • نام وشکل دارویی: Beclomethasone Nasal Spray (50 mcg metered spray)
  • آپوفلوتیکازون
  • دسته دارویي: ضدالتهاب استنشاقى، کورتيکواستروئيد
  • نام وشکل دارویی: Flutocasone nasal spray 50 mcg/dose