ضد قارچ
  • آپوتربینافین
  • دسته دارویي: مشتق صناعى آليل آمين ضدقارچ
  • نام وشکل دارویی: Scored Tab 250mg